Habarlar

 • Iş wagty: Awgust-24-2023

  2023-nji ýylyň awgust aýynda Zangzhou Walter kompaniýasy Saud Arabystanyna 500 KW Cummins hereketlendiriji generator toplumyny üç birlik eksport etdi, Saud Arabystanynyň müşderileri bolsa zawodlary üçin generatorlarymyzy satyn aldylar.Zangzhou Walter elektrik enjamlary kompaniýasy tarapyndan öndürilen 500kw sessiz görnüşli generator toplumynyň üç toplumy eksport edildi ...Koprak oka»

 • Ümsüm görnüşli jynslar Ysraýyla eksport ediler
  Iş wagty: Maý-22-2023

  Ysraýyl müşderileri zawodymyza baryp görmek we dizel generatorlarymyzy barlamak üçin zawodymyza geçen aý geldi, müşderiler dürli satuw parametrleri we dizel generator toplumlarynyň Walter satuw menejeri we zawodymyzdaky Walter inersenerleri bilen jikme-jik konfigurasiýalary barada gürleşdiler we ahyrynda hyzmatdaşlyk etmek kararyna geldiler. ..Koprak oka»

 • Walter 550KW sessiz görnüşi Afrikada iberildi
  Iş wagty: Iýul-01-2022

  2022-nji ýylyň mart aýynda zawodymyz zawodynyň ätiýaçlyk güýji hökmünde 550 KW sessiz dizel generatoryna mätäç bir afrikaly müşderiden sargyt aldy.Müşderi ýerli şäher elektrik üpjünçiliginiň durnuksyzdygyny we zawodyň köplenç elektrik toguny ýitirjekdigini aýtdy.Oňa mätäç ...Koprak oka»

 • Belentlik genset güýjüne täsir edýär
  Iş wagty: Maý-26-2022

  Näme üçin dizel generator toplumlaryny ulanmak beýiklik bilen çäklendirilýär?Dizel generator toplumlary baradaky öňki maglumatlarda dizel generator toplumlarynyň beýikligi ýaly ulanyş gurşawyna köp çäklendirmeler bar.Netijeleriň köpüsi soraýarlar: Näme üçin beýiklik generatorlaryň ulanylmagyna täsir edýär?Aşakdaky jogap ...Koprak oka»

 • Iş wagty: Apr-24-2022

  Cummins generator toplumlarynyň haýsy bölekleri ýag çalmak üçin laýyk däl?Adaty Cummins generator toplumynyň bölekleriň könelmegini azaldyp, çalgy ýagy bilen hyzmat möhletini uzaldyp biljekdigini hemmämiz bilýäris, ýöne aslynda enjamyň käbir bölekleri ýok ...Koprak oka»

 • Dizel generatoryny nädip saýlamaly
  Iş wagty: 26-2022-nji mart

  Umuman aýdanyňda, gyssagly dizel generatoryny saýlamak, gyssagly dizel generatoryna ünsi jemlemeli, esasan möhüm ýerlerde ulanylýar, gyssagly elektrik togunyň gyssagly generatoryndan soň ýüze çykan esasy ýörelgäniň çalt dikeldilmegi bilen ...Koprak oka»

 • 625KVA Volvo generatory Karaçä iberýär
  Iş wagty: 16-2022-nji fewral

  Birnäçe aý öň kompaniýamyz 625kwa generator toplumyny satyn almak isleýän pakistanly müşderiden haýyş aldy.Ilki bilen, Müşderi kompaniýamyzy internede tapdy, web sahypamyza göz aýlady we web sahypasynyň mazmuny bilen özüne çekdi, şonuň üçin synap görmek kararyna geldi.Satuw müdirimize e-poçta ýazdy ...Koprak oka»

 • 200KW Cummins generatory Bangladeşe ugrady
  Iş wagty: 29-2021-nji dekabry

  Geçen ýyl Bangladeşden gelen bir müşderi bilen söhbetdeş bolduk, ol magdan käninde garaşmak üçin ulanylýan 200kw dizel generator toplumyny isledi.Ilki bilen web sahypamyzda habar galdyrdy, talaplaryny we aragatnaşyk ýoluny ýazdy.Soňra e-poçta arkaly generator toplumlary hakda gürleşdik.Aragatnaşykdan soň ...Koprak oka»

 • 1100KVA ucuchai generatory Filippinlere ugradyldy
  Iş wagty: Noýabr-30-2021

  Geçen aý zawodymyz Filippinlere 1100KVA uchauçaý generatoryny iberdi, “Engien” markasy Guangxi Yuchai, Hytaýyň hereketlendiriji markasy;alternatiw marka Walter, bu biziň öz markamyz.Dolandyryş ulgamy, müşderiler çuňňur deňiz gözegçisini saýlaýarlar.Müşderimiz gozgalmaýan emläk ...Koprak oka»

 • 7 birlik “Cummins” generatory Zimbabwä iberildi
  Poçta wagty: 21-2021-nji oktýabr

  Epidemiýadan soň Zimbabwä 7 birlik Cummins generator toplumy eksport edildi.2020-nji ýylda bu aýratyn ýyl, “Covid-19” tarapyndan basylyp alnan adamlar.Epidemiýa gazaply, krizis döwründe uly söýgi bar.Lukmançylyk işgärleri, hoşniýetli kompaniýalar, hünärmen metbugat, inte ...Koprak oka»

 • 5 birlik 800KW Walter-Cummins Generatorlary Angola gelýär
  Iş wagty: 31-2021-nji maý

  Tomusyň yssy güni bolsa-da, Walter halkynyň bu işe bolan höwesini saklap bilmez.Öň hataryndaky inersenerler Angola saýtyna gurup, düzediş gurup, işçilere generator toplumlaryny dogry ulanmagy öwretdiler.Recentlyakynda 5 birlik 800KW Walter seriýaly “Cummins” generatory eq ...Koprak oka»

 • 500KW Cummins generator toplumlary Maldiw adalaryna gelýär
  Iş wagty: 26-2021-nji aprel

  2020-nji ýylda, 18-nji iýunda, 3 birlik 500KW Cummins generator toplumymyz Malaýwa iberildi, Bir aý töweregi wagt gerek, müşderilerimiz generator toplumlaryny aldylar.Bu aralykda, tehnikimiz jenap Gün howa arkaly Müşderileriň sözlerine gidýär, ýakyn wagtda gurnama generatorlaryny geçirip başlady we işçilere öwretdi ...Koprak oka»

12Indiki>>> Sahypa 1/2

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň